Need Help ?
Call: +977- 011620085
News Flash
शिक्षकहरुको निकासा २०७४, विद्यालय कर्मचारीहरुको निकासा २०७४, ईसीडी निकासा २०७४, सीएलसी निकासा २०७४ तथा एसएसडीपीको निकासा भएको छ निकासामा गई डाउनलोड गरी हेर्न सकिन्छ ।|| "हामी सबैको इच्छा निशुल्क अनिवार्य आधारभूत शिक्षा"- भर्ना अभियान २०७४|| बालविकासको निकासा २०७३ फागुण भएको छ हेर्न तथा डाउनलोड गर्न निकासामा जानुहोला|| SSDP तर्फको निकासा २०७३ भएको छ हेर्न र डाउनलोड गर्न निकासामा जानु होला|| दोस्रो चौमासिक निकासा २०७३ फागुण निकासा भयो हेर्नका लागि निकासामा गइ डाउनलोड गर्नुहोला ।|| प्रथम चौमासिक शाखागत कार्य सम्पादन बुलेटिन प्रकािशत भएको छ । प्रकाशनमा गएर डाउनलोड गरेर पढ्न सकिन्छ ।|| लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुलाई सूचना ।|| लेखा परीक्षण सम्बन्धमा विद्यालयहरुलाई सूचना !||

लेखा परीक्षण सम्बन्धमा विद्यालयहरुलाई सूचना !

प्रकाशित मिती:  

मितिः २०७३/०७/०७
 
 
लेखा परीक्षण सम्बन्धमा विद्यालयहरुलाई सूचना !
 
 
यस जिल्ला अर्न्तगतका सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व. २०७२।०७३ सम्ममा भएको आम्दानीर्-खर्चहरुको लेखापरीक्षण गराउन यस आर्थिक वर्षो लागि नेपाल चार्टस एकाउन्टेन्स् संस्था ICAN बाट पेशागत प्रमाण-पत्र लिई उक्त संस्थाबाट नविकरण गरिएको पेशागत प्रमाण-पत्र, कर चुक्ता प्रमाण-पत्र, स्थायी लेखा नम्बर एब्ल् आदि प्रमाण-पत्र लिई सवै लेखापरीक्षकहरु मध्येबाट मिति २०७३।०८।०६ गते सम्म शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम २५ -संशोधन सहित) बमोजिम प्रत्येक विद्यालयहरुले व्यवस्थापन समितिको निर्ण्र्ााअनुसार ३ -तीन) जना लेखापरीक्षकहरुको नाम नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी यस कार्यालयमा पठाउनु हुन सवै विद्यालयहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै उक्त मिति सम्ममा विद्यालयहरुबाट लेखापरीक्षकको नाम सिफारिस भै प्राप्त हुन नआएमा यस कार्यालयबाटै निर्ण्र्ाागरी लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी पठाइने व्यहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।