Need Help ?
Call: +977- 011620085
News Flash
शिक्षकहरुको निकासा २०७४, विद्यालय कर्मचारीहरुको निकासा २०७४, ईसीडी निकासा २०७४, सीएलसी निकासा २०७४ तथा एसएसडीपीको निकासा भएको छ निकासामा गई डाउनलोड गरी हेर्न सकिन्छ ।|| "हामी सबैको इच्छा निशुल्क अनिवार्य आधारभूत शिक्षा"- भर्ना अभियान २०७४|| बालविकासको निकासा २०७३ फागुण भएको छ हेर्न तथा डाउनलोड गर्न निकासामा जानुहोला|| SSDP तर्फको निकासा २०७३ भएको छ हेर्न र डाउनलोड गर्न निकासामा जानु होला|| दोस्रो चौमासिक निकासा २०७३ फागुण निकासा भयो हेर्नका लागि निकासामा गइ डाउनलोड गर्नुहोला ।|| प्रथम चौमासिक शाखागत कार्य सम्पादन बुलेटिन प्रकािशत भएको छ । प्रकाशनमा गएर डाउनलोड गरेर पढ्न सकिन्छ ।|| लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुलाई सूचना ।|| लेखा परीक्षण सम्बन्धमा विद्यालयहरुलाई सूचना !||

लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुलाई सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

मिति २०७३।०७।०७
          
 
विषय ः लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुलाई सूचना ।
 
             यस जिल्ला अर्न्तगतका सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व. २०७२।०७३ सम्ममा भएको आम्दानीर्-खर्चको से्रस्ता लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुले यस आर्थिक वर्षा लागि नेपाल चार्टस एकाउन्टेन्स् संस्था ICAN बाट प्रमाण-पत्र लिई पेशागत प्रमाण-पत्र, नवीकरणको प्रमाण, कर चुक्ता प्रमाण, स्थायी लेखा नम्बर एब्ल् आदि कागजातहरुको फोटोकपी संलग्न गरी मिति २०७३।०८।०६ गते सम्म कार्यालय समय भित्र रु १०।०० को टीकट टाँसी यस कार्यालयमा निवेदन दिनु हुन सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।