Need Help ?
Call: +977- 011620085
News Flash
SSDP तर्फको सम्पुर्ण निकासा भएको छ हेर्न र डाउनलोड गर्न निकासामा जानु होला|| जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको सुचना । २०७२ बैशाख १२ को भूकम्प र सो पश्चातका प्राकृतिक प्रकोपहरुवाट क्षेति भइ मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाका २ कोठे स्टील ट्रस भवन मर्मत गर्न आवश्यक भएका विद्यालयहरुले मिति २०७४ आषाढ १८ गते सम्ममा मर्मत गर्नुपर्ने स्टील|| SEE परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक । सिन्धुपाल्चोकको ( A+ = ३४ जना A= १३३ जना B+ = ३३२ जना B = ७०८ जना C+ = १५३० जना C = १२३६ जना D+ = ४०५ जना D = २१ जना E = ०० •जना NULL: 52जना) 3.85 सहित प्रथम हुने प्राइभेट प्याराडाइज ई वो स्कूल बाह्रविसे र प्रगति ई वो स्|| शिक्षकहरुको निकासा २०७४, विद्यालय कर्मचारीहरुको निकासा २०७४, ईसीडी निकासा २०७४, सीएलसी निकासा २०७४ तथा एसएसडीपीको निकासा भएको छ निकासामा गई डाउनलोड गरी हेर्न सकिन्छ ।|| "हामी सबैको इच्छा निशुल्क अनिवार्य आधारभूत शिक्षा"- भर्ना अभियान २०७४|| बालविकासको निकासा २०७३ फागुण भएको छ हेर्न तथा डाउनलोड गर्न निकासामा जानुहोला|| SSDP तर्फको निकासा २०७३ भएको छ हेर्न र डाउनलोड गर्न निकासामा जानु होला|| दोस्रो चौमासिक निकासा २०७३ फागुण निकासा भयो हेर्नका लागि निकासामा गइ डाउनलोड गर्नुहोला ।||

लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुलाई सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

मिति २०७३।०७।०७
          
 
विषय ः लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुलाई सूचना ।
 
             यस जिल्ला अर्न्तगतका सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व. २०७२।०७३ सम्ममा भएको आम्दानीर्-खर्चको से्रस्ता लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुले यस आर्थिक वर्षा लागि नेपाल चार्टस एकाउन्टेन्स् संस्था ICAN बाट प्रमाण-पत्र लिई पेशागत प्रमाण-पत्र, नवीकरणको प्रमाण, कर चुक्ता प्रमाण, स्थायी लेखा नम्बर एब्ल् आदि कागजातहरुको फोटोकपी संलग्न गरी मिति २०७३।०८।०६ गते सम्म कार्यालय समय भित्र रु १०।०० को टीकट टाँसी यस कार्यालयमा निवेदन दिनु हुन सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।