Need Help ?
Call: +977- 011620085
News Flash
शिक्षकहरुको निकासा २०७४, विद्यालय कर्मचारीहरुको निकासा २०७४, ईसीडी निकासा २०७४, सीएलसी निकासा २०७४ तथा एसएसडीपीको निकासा भएको छ निकासामा गई डाउनलोड गरी हेर्न सकिन्छ ।|| "हामी सबैको इच्छा निशुल्क अनिवार्य आधारभूत शिक्षा"- भर्ना अभियान २०७४|| बालविकासको निकासा २०७३ फागुण भएको छ हेर्न तथा डाउनलोड गर्न निकासामा जानुहोला|| SSDP तर्फको निकासा २०७३ भएको छ हेर्न र डाउनलोड गर्न निकासामा जानु होला|| दोस्रो चौमासिक निकासा २०७३ फागुण निकासा भयो हेर्नका लागि निकासामा गइ डाउनलोड गर्नुहोला ।|| प्रथम चौमासिक शाखागत कार्य सम्पादन बुलेटिन प्रकािशत भएको छ । प्रकाशनमा गएर डाउनलोड गरेर पढ्न सकिन्छ ।|| लेखापरीक्षण कार्य गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकहरुलाई सूचना ।|| लेखा परीक्षण सम्बन्धमा विद्यालयहरुलाई सूचना !||

कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मिती:  

मितिः २०७३/११/२६

 

 

विषयः कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ।

 

प्र.अ श्री सबै

श्री कक्षा ८ सञ्चालित सबै विद्यालयहरु, सिन्धुपाल्चोक ।

 

       प्रस्तुत विषयमा शै.स २०७३ को जिल्ला स्तरीय परीक्षा २०७३ चैत्र १० देखि ऐ १८ सम्म सञ्चालन हुने भएकाले परीक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विद्यालयको प्रअ केन्द्राध्यक्ष भई परीक्षा सञ्चालनार्थ चैत्र २५ गते भित्र उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा टेबुलेशन समेत सम्पन्न गरी गर्राई गत सालकै इ-लेजरमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाई  २०७३।१२।२८ गते नतिजा प्रकाशित गर्ने भएकाले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु हुन ।

 

       पुनश्चः नागरिक तथा नैतिक शिक्षाको उत्तरपुस्तिका बुझाउने वित्तिकै स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षाको प्रश्नपत्र दिई एकै बर्साईमा परीक्षा सञ्चालन गर्नु होला । परीक्षा तालिका अनुसार सञ्चालन गरी परीक्षा अवधिको चार किल्ला तोकी सम्बन्धीत व्यक्ति बाहेक अरुलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने छ ।

 

परीक्षा तालिका विहान ११ बजेदेखि

क्रसं.   मिति    विषय   कैफियत

      २०७३ चैत्र १० गते     अ. अंग्रेजी            

      २०७३ चैत्र ११ गते     अ. नपाली            

    २०७३ चैत्र १३ गते     अ. गणित             

     २०७३ चैत्र १४ गते     विज्ञान तथा बातावरण           

    २०७३ चैत्र १५ गते     सामाजिक अध्ययन तथा जनसंख्या         

      २०७३ चैत्र १६ गते     पेशा, व्यवसाय र प्रविधि         

      २०७३ चैत्र १७ गते     मातृभाषा, स्थानीय विषय वा अन्य         

     २०७३ चैत्र १८ गते     नागरिक तथा नैतिक शिक्षा र स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा           

 

वोधार्थः

श्री सबै स्रोतव्यक्ति ज्यूहरुः आफ्नो स्रोतकेन्द्रमा सञ्चालन हुने कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय तथा वाषिर्क परीक्षाको अनुगमन गरी परीक्षामा समावेश भएका विद्यार्थीहरुको संख्यात्मक विवरणसहितको विस्तृत प्रतिवेदन परीक्षा समाप्त भएको ७ दिनभित्र कार्यालयमा पेश गर्न ।