Need Help ?
Call: +977- 011620085

२ कोठे स्टील ट्रस भवन मर्मत सम्बन्धी अति जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको सुचना ।

२०७२ बैशाख १२ को भूकम्प र सो पश्चातका प्राकृतिक प्रकोपहरुवाट क्षेति भइ मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाका २ कोठे स्टील ट्रस भवन मर्मत गर्न आवश्यक भएका विद्यालयहरुले मिति २०७४ आषाढ १८ गते सम्ममा मर्मत गर्नुपर्ने स्टील ट्रस भवनको स्पस्ट देखिने फोटो सहित विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक स्वयं उपस्थित भई आवेदन पेश गर्नुहुन अनुरोध गरीन्छ । साथै पहिले आवेदन पेश गर्ने विद्यालयहरुलाइ प्राथिकता दिइ मर्मतको कार्यक्रम वितरण गरिने जानकारी गराइन्छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुपाल्चोक