Need Help ?
Call: +977- 011620085

नागरिक बडापत्र

 

नागरिक बडापत्र, 

 

क्र.सं.

सेवाको किसिम

सेवा दिने शाखा वा फाँट

सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने

शुल्क

अवधि

१‍

शिक्षकको चौमासिक निकासा

आर्थिक प्रशासन

·         चौमासिकको खर्च विवरण, शिक्षक हाजिरी प्रमाणित, १% सा.सु. कर तथा  आय कर,, विमा र क.सं.कोष कट्टीको भौचर संलग्न राखी विद्यालयहरुले स्रोतकेन्द्रमा माग फारम पेश गर्नु पर्ने र स्रोतकेन्द्रले उक्त माग फारम जम्मा गरी जि.शि‌‌‌.का.मा पेश गर्नु पर्ने ।

निःशुल्क

प्रत्येक चौमासिकको दोस्रो महिनामा

 

बैंक खाता संचालन तथा परिवर्तन

आर्थिक प्रशासन

·         बि.ब्य.स.को निर्णय तथा  खातावालाको नागरिकताको प्रतिलिपि र २।२ प्रति फोटो

निःशुल्क

तत्कालै

 

 

आन्तरिक तथा

जिल्लान्तर सरुवा ;xdtL

विद्यालय प्रशासन

·         शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९  को अनुसूची १७ बमोजिमको निवेदन साथ स.अ.ख. ^÷$ मा तोकिएको रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर पेस गर्ने ।

जिल्ला भित्र निःशुल्क र जिल्लान्तरको लागि प्राथमिक तहको रु. ३००।;  निमातहको रु. ४००। ; माबि तहको रु.५००।

सोही दिन

असाधारण विदा

विद्यालय प्रशासन

·         lzIff lgodfjnL !)^ afd]lhd

निःशुल्क

सोही दिन

निवृत्तिभरण/उपदान/औषधि उपचार र विरामी विदा

विद्यालय प्रशासन

·         शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद २० को नियम ११३ देखि १२२ सम्ममा उल्लेखित कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने ।

निःशुल्क

२ दिनभित्र

 

बालबिकास केन्द्र माग

कार्यक्रम

·         गा.बि.स. ÷g=kf बाट अनुमति लिई बालबालिकाको संख्यासमेत उल्लेख गरी जि.शि.का.मा निबेदन पेश गर्ने ।  

निःशुल्क

सूचनामा तोकिए अनुसार

 

भौतिक कार्यक्रम माग

भौतिक/कार्यक्रम

·         बिद्यालयको बर्तमान अवश्थाको पहिचान गरी बि.ब्य.स. af6 स्रोत ब्यहोर्ने निर्णयसहितको निबेदन

निःशुल्क

जि.शि.का. बाट सूचनामा तोकिए अनुसार

सामुदायिक अध्ययन केन्द्र माग

कार्यक्रम

·         सा.अ.केन्द्र संचालनसम्बन्धी निर्देशिका २०६२ बमोजिम प्रस्तावना तथा कागजातहरु

निःशुल्क

जि.शि.का. बाट सूचनामा तोकिए अनुसार

कक्षा ८ को प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि

परीक्षा

·         विद्यालयको सिफारिस पत्र र विद्यालयद्वारा प्रमाणित लव्धाङ्क साथ स.अ.ख. ^÷$ मा तोकिएको रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर साथ निवेदन पेश गर्नुपर्ने ।

स.अ.ख. ^÷$ मा रु. ५०/– जम्मा गरेको सक्कल भौचर

सोही दिन

१०

नाम, थर, जन्ममिति संशोधन (कक्षा ८)

परीक्षा

·         निवेदन, विद्यालयको सिफारिस पत्र, जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, गा.वि.स. ÷ g=kf को सिफारिस, नागरिकता बनाईसकेको भए सो को प्रतिलिपी र विद्यालयबाट लव्धाङ्क पत्र प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने ।

स.अ.ख. ^÷$ मा रु. ५०/– जम्मा गरेको सक्कल भौचर

सोही दिन

११

अध्यापन अनुमति पत्र वितरण

कर्मचारी प्रशासन

·         पवेश पत्र लिई आउनु पर्ने,

·         नाम, थर संशोधन गर्नु पर्ने भएमा नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने

स.अ.ख. ^÷$ मा रु. १००/– जम्मा गरेको सक्कल भौचर

·         सोही दिन

 

१२

शिक्षकको अस्थायी नियुक्ति / ;dy{g

विद्यालय प्रशासन

·         पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र जानकारी दिने,

·         अनुमति माग गर्ने

·         शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९७ अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति गर्ने र समर्थनका लागि पेस गर्ने ।

समर्थनका लागि प्रा.वि. रु. ३००/– र  नि.मा.वि. का लागि रु.४००/– र माबिको लागि रु ५००/– स.अ.ख. ^÷$ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर ।

 

१३

विद्यालय अनुमति र कक्षा वा तह अपग्रेड

विद्यालय प्रशासन

गा.वि.स./न.पा. को सिफारिस सहित शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ३ बमोजिमको ढाँचामा आवेदन फाराम शै.स. शुरु हुनुभन्दा ३ महिना अगािड दर्ता गरिसक्नुपर्ने ।

सामुदायिकको लागि धरौटी रकम

·         प्रा.वि. रु. निःशुल्क, मा.वि. रु.  १,००,०००/–  र स.अ.ख. ^÷$ मा रु. ५००/– जम्मा गरेको सक्कल भौचर

संस्थागतको लागिधरौटी रकम

·         प्रा.वि. रु.  ५०,०००/–, नि.मा.वि. रु. १,५०,०००/–, मा.वि. रु.  २,००,०००/–

र 

स.अ.ख. ^÷$ मा रु. १,०००/– जम्मा गरेको सक्कल भौचर

शै.स. शुरु हुनुभन्दा १ महिना अगाडि

 

१४

का.स.मू. फाराम

विद्यालय प्रशासन

·         नयाँ शै.स. शुरु भएको ३० दिनभित्र सबै स्थायी शिक्षकहरुले का.स.मु. फाराम भरी  विद्यालयमा बुझाउने र प्र.अ. ले काम सम्पन्न गरी १५ दिनभित्रमा ;|f]t JolQm dfkm{t जि.शि.का.मा पेश गर्नुपर्ने ।

निःशुल्क

तत्काल

१५

एस.एल.सी. परीक्षाको आवेदन र रजिष्ट्रेशन फाराम

परीक्षा फाँट

·         प.नि.का. को सूचना अनुसार तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको राजश्व जम्मा गरी विद्यालयहरुले   फारामहरु जि.शि.का.मा पेश गर्ने ।

स.अ.ख. ^÷$ मा प्रति विद्यार्थी रु ५/– का दरले जम्मा हुने फाराम दस्तुर वापतको रकम

सोही दिन

१६

/flhgfdf :jLs[t

lj=k|= zfvf

?  :j]lR5s /flhgfdfsf] lgj]bg ;DalGwt JolQm pkl:yt eO{ ;gfvt ug'{ kg]{ -;DalGwt k|=c sf] /f]xj/df_

?  ljBfnosf] l;kml/; kq

?  a'ema'em/ysf] kq

?  gnfUg]

?  ;f]xL lbg

!&

ljBfno cg'udg, lg/LIf0f / ;'kl/j]If0f

ljBfno lg/LIf0f tyf tflnd zfvf

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!*

TPD tflnd

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

नागरिक बडापत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस