Need Help ?
Call: +977- 011620085
News Flash
भौतिक निर्माणको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा|| यही भाद्र २९ गते "बालमैत्री शासनः बालअधिकार" सम्मान भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन हुन सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई सूचित गरिन्छ ।|| "सङ्घीय नेपाल समृद्धिको आधारःस्तरीय शिक्षा सबैको अधिकार" भन्ने आदर्श वाक्यका साथ ३८ औं शिक्षा दिवस तथा अन्तरराष्ट्रिय साक्षरता दिवस २०७४ सबै स्रोतकेन्द्र अन्तर्गतका विद्यालयहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरी भव्यताका साथ मनाउनु हुन सम्बन्धित सबैमा सूच|| SSDP तर्फको सम्पुर्ण निकासा भएको छ हेर्न र डाउनलोड गर्न निकासामा जानु होला|| जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको सुचना । २०७२ बैशाख १२ को भूकम्प र सो पश्चातका प्राकृतिक प्रकोपहरुवाट क्षेति भइ मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाका २ कोठे स्टील ट्रस भवन मर्मत गर्न आवश्यक भएका विद्यालयहरुले मिति २०७४ आषाढ १८ गते सम्ममा मर्मत गर्नुपर्ने स्टील|| SEE परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक । सिन्धुपाल्चोकको ( A+ = ३४ जना A= १३३ जना B+ = ३३२ जना B = ७०८ जना C+ = १५३० जना C = १२३६ जना D+ = ४०५ जना D = २१ जना E = ०० •जना NULL: 52जना) 3.85 सहित प्रथम हुने प्राइभेट प्याराडाइज ई वो स्कूल बाह्रविसे र प्रगति ई वो स्|| शिक्षकहरुको निकासा २०७४, विद्यालय कर्मचारीहरुको निकासा २०७४, ईसीडी निकासा २०७४, सीएलसी निकासा २०७४ तथा एसएसडीपीको निकासा भएको छ निकासामा गई डाउनलोड गरी हेर्न सकिन्छ ।|| "हामी सबैको इच्छा निशुल्क अनिवार्य आधारभूत शिक्षा"- भर्ना अभियान २०७४||

नागरिक बडापत्र

 

नागरिक बडापत्र, 

 

क्र.सं.

सेवाको किसिम

सेवा दिने शाखा वा फाँट

सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने

शुल्क

अवधि

१‍

शिक्षकको चौमासिक निकासा

आर्थिक प्रशासन

·         चौमासिकको खर्च विवरण, शिक्षक हाजिरी प्रमाणित, १% सा.सु. कर तथा  आय कर,, विमा र क.सं.कोष कट्टीको भौचर संलग्न राखी विद्यालयहरुले स्रोतकेन्द्रमा माग फारम पेश गर्नु पर्ने र स्रोतकेन्द्रले उक्त माग फारम जम्मा गरी जि.शि‌‌‌.का.मा पेश गर्नु पर्ने ।

निःशुल्क

प्रत्येक चौमासिकको दोस्रो महिनामा

 

बैंक खाता संचालन तथा परिवर्तन

आर्थिक प्रशासन

·         बि.ब्य.स.को निर्णय तथा  खातावालाको नागरिकताको प्रतिलिपि र २।२ प्रति फोटो

निःशुल्क

तत्कालै

 

 

आन्तरिक तथा

जिल्लान्तर सरुवा ;xdtL

विद्यालय प्रशासन

·         शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९  को अनुसूची १७ बमोजिमको निवेदन साथ स.अ.ख. ^÷$ मा तोकिएको रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर पेस गर्ने ।

जिल्ला भित्र निःशुल्क र जिल्लान्तरको लागि प्राथमिक तहको रु. ३००।;  निमातहको रु. ४००। ; माबि तहको रु.५००।

सोही दिन

असाधारण विदा

विद्यालय प्रशासन

·         lzIff lgodfjnL !)^ afd]lhd

निःशुल्क

सोही दिन

निवृत्तिभरण/उपदान/औषधि उपचार र विरामी विदा

विद्यालय प्रशासन

·         शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद २० को नियम ११३ देखि १२२ सम्ममा उल्लेखित कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने ।

निःशुल्क

२ दिनभित्र

 

बालबिकास केन्द्र माग

कार्यक्रम

·         गा.बि.स. ÷g=kf बाट अनुमति लिई बालबालिकाको संख्यासमेत उल्लेख गरी जि.शि.का.मा निबेदन पेश गर्ने ।  

निःशुल्क

सूचनामा तोकिए अनुसार

 

भौतिक कार्यक्रम माग

भौतिक/कार्यक्रम

·         बिद्यालयको बर्तमान अवश्थाको पहिचान गरी बि.ब्य.स. af6 स्रोत ब्यहोर्ने निर्णयसहितको निबेदन

निःशुल्क

जि.शि.का. बाट सूचनामा तोकिए अनुसार

सामुदायिक अध्ययन केन्द्र माग

कार्यक्रम

·         सा.अ.केन्द्र संचालनसम्बन्धी निर्देशिका २०६२ बमोजिम प्रस्तावना तथा कागजातहरु

निःशुल्क

जि.शि.का. बाट सूचनामा तोकिए अनुसार

कक्षा ८ को प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि

परीक्षा

·         विद्यालयको सिफारिस पत्र र विद्यालयद्वारा प्रमाणित लव्धाङ्क साथ स.अ.ख. ^÷$ मा तोकिएको रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर साथ निवेदन पेश गर्नुपर्ने ।

स.अ.ख. ^÷$ मा रु. ५०/– जम्मा गरेको सक्कल भौचर

सोही दिन

१०

नाम, थर, जन्ममिति संशोधन (कक्षा ८)

परीक्षा

·         निवेदन, विद्यालयको सिफारिस पत्र, जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, गा.वि.स. ÷ g=kf को सिफारिस, नागरिकता बनाईसकेको भए सो को प्रतिलिपी र विद्यालयबाट लव्धाङ्क पत्र प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने ।

स.अ.ख. ^÷$ मा रु. ५०/– जम्मा गरेको सक्कल भौचर

सोही दिन

११

अध्यापन अनुमति पत्र वितरण

कर्मचारी प्रशासन

·         पवेश पत्र लिई आउनु पर्ने,

·         नाम, थर संशोधन गर्नु पर्ने भएमा नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने

स.अ.ख. ^÷$ मा रु. १००/– जम्मा गरेको सक्कल भौचर

·         सोही दिन

 

१२

शिक्षकको अस्थायी नियुक्ति / ;dy{g

विद्यालय प्रशासन

·         पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र जानकारी दिने,

·         अनुमति माग गर्ने

·         शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९७ अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति गर्ने र समर्थनका लागि पेस गर्ने ।

समर्थनका लागि प्रा.वि. रु. ३००/– र  नि.मा.वि. का लागि रु.४००/– र माबिको लागि रु ५००/– स.अ.ख. ^÷$ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर ।

 

१३

विद्यालय अनुमति र कक्षा वा तह अपग्रेड

विद्यालय प्रशासन

गा.वि.स./न.पा. को सिफारिस सहित शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ३ बमोजिमको ढाँचामा आवेदन फाराम शै.स. शुरु हुनुभन्दा ३ महिना अगािड दर्ता गरिसक्नुपर्ने ।

सामुदायिकको लागि धरौटी रकम

·         प्रा.वि. रु. निःशुल्क, मा.वि. रु.  १,००,०००/–  र स.अ.ख. ^÷$ मा रु. ५००/– जम्मा गरेको सक्कल भौचर

संस्थागतको लागिधरौटी रकम

·         प्रा.वि. रु.  ५०,०००/–, नि.मा.वि. रु. १,५०,०००/–, मा.वि. रु.  २,००,०००/–

र 

स.अ.ख. ^÷$ मा रु. १,०००/– जम्मा गरेको सक्कल भौचर

शै.स. शुरु हुनुभन्दा १ महिना अगाडि

 

१४

का.स.मू. फाराम

विद्यालय प्रशासन

·         नयाँ शै.स. शुरु भएको ३० दिनभित्र सबै स्थायी शिक्षकहरुले का.स.मु. फाराम भरी  विद्यालयमा बुझाउने र प्र.अ. ले काम सम्पन्न गरी १५ दिनभित्रमा ;|f]t JolQm dfkm{t जि.शि.का.मा पेश गर्नुपर्ने ।

निःशुल्क

तत्काल

१५

एस.एल.सी. परीक्षाको आवेदन र रजिष्ट्रेशन फाराम

परीक्षा फाँट

·         प.नि.का. को सूचना अनुसार तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको राजश्व जम्मा गरी विद्यालयहरुले   फारामहरु जि.शि.का.मा पेश गर्ने ।

स.अ.ख. ^÷$ मा प्रति विद्यार्थी रु ५/– का दरले जम्मा हुने फाराम दस्तुर वापतको रकम

सोही दिन

१६

/flhgfdf :jLs[t

lj=k|= zfvf

?  :j]lR5s /flhgfdfsf] lgj]bg ;DalGwt JolQm pkl:yt eO{ ;gfvt ug'{ kg]{ -;DalGwt k|=c sf] /f]xj/df_

?  ljBfnosf] l;kml/; kq

?  a'ema'em/ysf] kq

?  gnfUg]

?  ;f]xL lbg

!&

ljBfno cg'udg, lg/LIf0f / ;'kl/j]If0f

ljBfno lg/LIf0f tyf tflnd zfvf

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!*

TPD tflnd

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

नागरिक बडापत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस